Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Medycyna roślin - studia stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia: inżynierskie
kierunek: Medycyna roślin
studia prowadzone na: Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo matematyka
sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Medycyna Roślin będzie posiadał rzetelną wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych oraz szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jego wykształcenie zawodowe cechować będzie dobra znajomość czynników sprawczych chorób, szkodników roślin oraz chwastów. Posiadać będzie umiejętność dobierania odpowiednich, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego, metod i środków ograniczania ich występowania w oparciu o zasady integrowanej ochrony roślin. Zasady te zgodne są z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/128/WE, wchodzącej w życie 1 stycznia 2014 r.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studenta w czasie studiów na kierunku Medycyna Roślin odpowiadają wykształceniu niezbędnemu do uprawiania zawodu lekarza roślin. Absolwenci tych studiów będą w szczególności przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, dystrybucją środków ochrony roślin, pracy w administracji różnego szczebla oraz jednostkach naukowo-badawczych – uczelniach i instytutach naukowych oraz w szkolnictwie.

Zakładane efekty kształcenia