Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Inżynieria i gospodarka wodna - studia stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia: inżynierskie
kierunek: Inżynieria i gospodarka wodna
studia prowadzone na: Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
sylwetka absolwenta: Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej  oraz inżynierii środowiska; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją inwestycji, które służą racjonalnemu gospodarowaniu wodą, podwyższaniu i utrzymaniu produkcyjności terenów rolniczych, zaopatrzeniu w wodę bytową i zapewnieniu higienicznych warunków życia w osiedlach wiejskich, a także ochronę siedlisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, posuchy) i związanymi z gospodarczą działalnością człowieka oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.