Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Inżynieria biotworzyw - studia stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia: inżynierskie
kierunek: Inżynieria biotworzyw
studia prowadzone na: Wydziale Technologii Drewna
czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
 
Absolwent jest przygotowany do sprawnego działania na styku nowoczesnych technologii przetwarzania naturalnych surowców włóknistych i współczesnych metod optymalnego ich wykorzystania. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo - papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria biotworzyw posiada podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna. Jest świadomy roli i znaczenia środowiska przyrodniczego oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Dysponuje informacjami z zakresu biologii, obejmującymi budowę i identyfikację roślin włóknistych wykorzystywanych w produkcji biotworzyw. Wykazuje znajomość oraz umiejętność oznaczania ich właściwości. Absolwent zna oraz potrafi stosować podstawowe techniki, technologie, narzędzia i materiały wykorzystywane w zakresie wytwarzania biotworzyw oraz modyfikacji surowców włóknistych dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu. W toku studiów zdobywa wiedzę z zakresu procesów biotechnologicznych zachodzących podczas przerobu biomasy i produkcji biotworzyw. Dysponuje wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego. Posiada wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.