Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Agroturystyka - studia stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia: licencjackie
studia prowadzone na: Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
przedmioty kierunkowe: biologia albo geografia, albo historia, albo język nowożytny, matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
sylwetka absolwenta: ukończenie studiów daje Absolwentowi możliwość podjęcia pracy zawodowej w branży turystycznej i umożliwia efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także umiejętności pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących ogólnie pojętą działalność turystyczno –rekreacyjną (np. biuro podróży, hotel, ośrodek sportowy lub rekreacyjny, centrum odnowy biologicznej, gospodarstwo agroturystyczne, ośrodek doradztwa rolniczego, ośrodek administracji rządowej i samorządowej; organizacja społeczna).