Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne I stopnia

stacjonarne I stopnia: inżynierskie

kierunek: Inżynieria rolnicza

studia prowadzone na: Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii

czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

przedmioty kierunkowe: biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

sylwetka absolwenta: Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiada umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

Zakładane efekty kształcenia